TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH Thông tin tuyển sinh 2013

T.T ngoại ngữ Tin học

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tuyển sinh 2013

Tài Nguyên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • CHUẨN HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Thị Kim Chi
  Ngày gửi: 09h:19' 16-07-2013
  Dung lượng: 95.5 KB
  Số lượt tải: 65
  Số lượt thích: 0 người
  THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ (Relational Database Designing)
  Phần VI – CHUẨN HÓA (Standardize / Normalize) CƠ SỞ DỮ LIỆU

  Dạng Chuẩn (Normal Form) của Lược Đồ Quan hệ
  Định nghĩa : Dạng chuẩn là tập các tiêu chuẩn để đánh giá độ tốt & xấu (của một lược đồ Quan hệ).
  Phân loại : Có 4 mức dạng chuẩn :
  Dạng chuẩn 1
  Dạng chuẩn 2
  Dạng chuẩn 3
  Dạng chuẩn Boyce-Codd (BC)  Dạng chuẩn 4
  Dạng chuẩn 5 : không được đề cập trong bài giảng này
  Các dạng chuẩn của Lược đồ Quan hệ (p.1)
  Dạng Chuẩn 1
  Định nghĩa : 1 lược đồ quan hệ Q được gọi là đạt dạng chuẩn 1 nếu toàn bộ các thuộc tính đều mang giá trị đơn (single value).

  Lưu ý :
  Giá trị đơn : Chỉ nhận 1 giá trị tại 1 thời điểm. Ví dụ : chuỗi, số, ngày tháng, …
  Không phải Giá trị đơn : mảng, tập hợp, …
   Đa số các lược đồ quan hệ đều đạt dạng chuẩn 1.
  Các dạng chuẩn của Lược đồ Quan hệ (p.2)
  Dạng Chuẩn 2
  Định nghĩa : 1 lược đồ quan hệ Q được gọi là đạt dạng chuẩn 2 nếu Q đạt dạng chuẩn 1 và mọi thuộc tính không khóa của Q đều phụ thuộc đầy đủ vào mọi khóa.

  Lưu ý :
  Thuộc tính không khóa : Xem slide chương 1
  Phụ thuộc đầy đủ : K là 1 khóa của Q, X là 1 thuộc tính không khóa, X gọi là Phụ thuộc đầy đủ vào K nếu và chỉ nếu không tồn tại K’  K sao cho PTH K’X  F+
  Các dạng chuẩn của Lược đồ Quan hệ (p.3)
  Dạng Chuẩn 2 – Ví dụ
  Cho Q(ABCD), F = {ABC;BD;BCA}
  Áp dụng thuật toán xác định tất cả các khóa, ta có khóa của Q là K1=AB và K2=BC.
  Nhận thấy :
  D là 1 thuộc tính không khóa
  {B}  K2
  BD  F+

   Q không đạt dạng chuẩn 2
  Các dạng chuẩn của Lược đồ Quan hệ (p.4)
  Dạng Chuẩn 2 – Hệ quả
  Nếu Q đạt dạng chuẩn 1, và không có thuộc tính không khóa thì Q đạt dạng chuẩn 2.
  Nếu Q đạt dạng chuẩn 1, và tất cả các khóa của Q đều chỉ có 1 thuộc tính thì Q đạt dạng chuẩn 2.
  Các dạng chuẩn của Lược đồ Quan hệ (p.5)
  Dạng Chuẩn 2 – Ý nghĩa
  Cho quan hệ Q, K là 1 khóa, K’  K, K’, B là 1 thuộc tính không khóa. Giả sử K’  B (Q không đạt dạng chuẩn 2)

  Do K là khóa, => K  B
  ta lại có K’ B
  => K chỉ đóng vai trò là siêu khóa đối với B hay B không phụ thuộc đầy đủ vào khóa. Trong thực tế, các quan hệ có tồn tại những phụ thuộc không đầy đủ thường mang lại sự không tối ưu cho CSDL.
  Các dạng chuẩn của Lược đồ Quan hệ (p.6)
  Phụ thuộc bắc cầu
  Cho lược đồ quan hệ Q, X là tập thuộc tính thuộc Q+, A là 1 thuộc tính thuộc Q+.
  Định nghĩa : A được gọi là phụ thuộc bắc cầu vào X nếu và chỉ nếu :
  Tồn tại tập con Y thuộc Q+ sao cho :
  XY  F+ và YA  F+
  Y  X F+
  A  XY

  Định nghĩa : A được gọi là phụ thuộc trực tiếp vào X nếu và chỉ nếu A phụ thuộc X và không phụ thuộc bắc cầu vào X
  Các dạng chuẩn của Lược đồ Quan hệ (p.7)
  Dạng Chuẩn 3
  Định nghĩa : 1 lược đồ quan hệ Q được gọi là đạt dạng chuẩn 3 nếu mọi thuộc tính không khóa của Q đều phụ thuộc trực tiếp vào mọi khóa.

  Ý nghĩa : Các phụ thuộc hàm bắc cầu của thuộc tính không khóa vào khóa gây khó khăn trong việc kiểm tra các ràng buộc toàn vẹn khi CSDL vận hành.
  Các dạng chuẩn của Lược đồ Quan hệ (p.8)
  Dạng Chuẩn 3 – Hệ quả
  Nếu Q đạt dạng chuẩn 3 thì Q đạt dạng chuẩn 2.
  CM : Giả sử Q đạt dạng chuẩn 3 và không đạt dạng chuẩn 2, => có thuộc tính A và khóa K sao cho : K’A với K’ K => KK’  K’A  A  KK’ => A phụ thuộc bắc cầu vào K => trái với giả thuyết.

  2. Nếu Q không có thuộc tính không khóa thì Q đạt dạng chuẩn 3.
  CM : hiển nhiên
  Các dạng chuẩn của Lược đồ Quan hệ (p.9)
  Dạng Chuẩn 3 – Định lý
  Cho lược đồ quan hệ Q, F là tập các phụ thuộc hàm có vế phải chỉ 1 thuộc tính.
  Q đạt dạng chuẩn 3 nếu và chỉ nếu mọi PTH XA  F đều có :

  X là siêu khóa
  A là thuộc tính khóa
  Các dạng chuẩn của Lược đồ Quan hệ (p.10)
  Dạng Chuẩn 3 – Chứng minh định lý
  Chiều thuận : Cho Q đạt dạng chuẩn 3, xét PTH XA bất kỳ, giả sử A không là thuộc tính khóa và X không là siêu khóa.
  Gọi K là 1 khóa của Q, => KX, ta có :
  KX , XA
  X không K (vì nếu XK thì X là 1 siêu khóa)
  A  KX (do A K và A X)

   A phụ thuộc bắt cầu vào K  trái với giả thiết
  Các dạng chuẩn của Lược đồ Quan hệ (p.11)
  Dạng Chuẩn 3 – Chứng minh định lý
  Chiều đảo : Cho lược đồ quan hệ Q, F là tập PTH có vế phải 1 thuộc tính, với mọi XA  F ta đều có X là siêu khóa (1) hay A là thuộc tính khóa (2).
  Giả sử Q không đạt dạng chuẩn 3 => tồn tại 1 khóa K, tập thuộc tính Y,thuộc tính không khóa A :
  KY, YA, Y không K, AKY
  Do A là thuộc tính không khóa => Y là siêu khóa => YK => trái với giả thiết.
  Các dạng chuẩn của Lược đồ Quan hệ (p.12)
  Thuật toán kiểm tra Dạng chuẩn 3
  Input : lược đồ Q, tập PTH F.
  Output : Q đạt dạng chuẩn 3 hay không.
  Bước 1 :
  Tìm tất cả các khóa của Q
  Bước 2 :
  Tách các PTH trong F sao cho F chỉ gồm toàn các PTH có vế phải 1 thuộc tính
  Bước 3 :
  Xét từng PTH XA trong F, nếu có A không là thuộc tính khóa và X không là siêu khóa thì kết luận Q không đạt dạng chuẩn 3.
  Các dạng chuẩn của Lược đồ Quan hệ (p.13)
  Dạng chuẩn Boyce-Codd / DC 4
  Định nghĩa : 1 lược đồ quan hệ Q được gọi là đạt dạng chuẩn BC nếu mọi PTH XA  F+ đều có X là siêu khóa.

  Hệ quả :
  1. Nếu Q đạt dạng chuẩn BC thì Q đạt dạng chuẩn 3. CM : dễ dàng từ định nghĩa.
  2. Nếu Q chỉ có 2 thuộc tính thì Q đạt dạng chuẩn BC. CM : hiển nhiên.
  Các dạng chuẩn của Lược đồ Quan hệ (p.14)
  Dạng chuẩn BC – Định lý
  Định lý : Q đạt dạng chuẩn BC nếu và chỉ nếu mọi PTH XA  F đều có X là siêu khóa.

  Chứng minh : Chiều thuận là hiển nhiên vì F  F+
  Chiều đảo : Giả sử mọi XA  F đều có X là siêu khóa, và Q không đạt dạng chuẩn BC, => tồn tại YB  (F+ - F) và Y không là siêu khóa, gọi K là 1 khóa của Q, => KY và YB và Y không  K => B phụ thuộc bắc cầu vào K => Q không đạt dạng chuẩn 3 => Trái với giả thiết (Vì mọi XA  F đều có X là siêu khóa nên Q phải đạt dạng chuẩn 3 ).
  Các dạng chuẩn của Lược đồ Quan hệ (p.15)
  Thuật toán kiểm tra dạng chuẩn BC
  Bước 1 : Tìm tất cả các khóa của Q.
  Bước 2 : Từ F, tạo tập phụ thuộc hàm F’ tương đương có vế phải 1 thuộc tính.
  Bước 3 : Duyệt các PTH XA trong F’, nếu X không là siêu khóa : kết luận Q không đạt BC, dừng thuật toán.
  Kết luận Q đạt BC.
  Các dạng chuẩn của Lược đồ Quan hệ (p.16)
  Thuật toán kiểm tra dạng chuẩn của Lược đồ quan hệ
  Bước 1 : Tìm tất cả khóa của Q.
  Bước 2 : Kiểm tra dạng chuẩn BC, nếu Q đạt BC : kết luận Q đạt BC và dừng thuật toán.
  Bước 3 : Kiểm tra dạng chuẩn 3, nếu Q đạt DC3 : kết luận Q đạt DC3 và dừng thuật toán.
  Bước 4 : Kiểm tra dạng chuẩn 2, nếu Q đạt DC2 : kết luận Q đạt DC2 và dừng thuật toán, ngược lại, Q đạt DC1 (Qui ước mọi lược đồ quan hệ đều đạt DC1)
  Các dạng chuẩn của Lược đồ Quan hệ (p.17)
  Phép tách kết nối
  Tách kết nối  Tách 1 lược đồ quan hệ thành 2 hay nhiều lược đồ quan hệ khác.
  Phép tách kết nối : ứng dụng để chuẩn hóa lược đồ quan hệ  chuẩn hóa CSDL  tách 1 lược đồ quan hệ ở dạng chuẩn thấp thành các lược đồ quan hệ ở dạng chuẩn cao hơn.
  Tiêu chí hàng đầu của phép tách kết nối là phải bảo toàn nghĩa là giữ được sự không mất mát thông tin (về dữ liệu / các ràng buộc  các PTH)
  Phép tách kết nối (p.1)
  Phép tách kết nối bảo toàn thông tin ( dữ liệu)
  Định nghĩa : Cho Q, Q1,Q2 có
  Q1+Q2+ = X   và Q1+Q2+=Q+
  Ta nói rằng Q được tách thành 2 lược đồ con. Và nếu :
  r = r.Q1|><|r.Q2 thì
  phép tách này là phép tách bảo toàn thông tin.

  Phép tách kết nối (p.2)
  X
  Tính chất
  Nếu Q, Q1, Q2 thỏa :
  Q1+Q2+ = X
  Q1+Q2+=Q+
  XQ2+
  Thì :
  r = r.Q1+|><|r.Q2+ , với r là 1 quan hệ trên Q
  Phép tách kết nối (p.3)
  X
  Tính chất – Chứng minh
  Chứng minh : tr => tr.Q1+|><|r.Q2+
  (Dễ dàng từ định nghĩa)
  Đặt r1 = r.Q1+ , r2 = r.Q2+
  tr => t1r1: t1=t.Q1+ và t2r2: t2=t.Q2+ và t1.X=t2.X=t.X
  => t r.Q1+|><|r.Q2+ (Xem slide 28, chương 1)

  Phép tách kết nối (p.4)
  X
  X
  Tính chất – Chứng minh (t.t)
  Chứng minh : tr.Q1+|><|r.Q2+ => tr
  tr.Q1+|><|r.Q2+ => t1r1: t1=t.Q1+ (1)
  t1r1= r.Q1+ => t’r : t1=t’.Q1+ (2)
  (1),(2) => t.Q1+=t’.Q1+ => t.X = t’.X => t.Q2+=t’.Q2+ do XQ2+
  => t = t’ => t r
   r = r.Q1+|><|r.Q2+
  Phép tách kết nối (p.5)
  X
  X
  X
  Tính chất – Ý nghĩa
  Điều kiện XQ2+ trong phép tách Q thành 2 quan hệ Q1, Q2 tương đương với “X là 1 siêu khóa của Q2” hay “X chứa khóa của Q2”. Trong thực tế, X thường là khóa của Q2.
  Phát biểu ngắn gọn lại tính chất: “Phép tách lược đồ Q thành Q1,Q2 trên thuộc tính chung X là khóa của Q2 là phép tách bảo toàn thông tin”. Phép tách này còn được đặt tên là “Phép tách trên khóa”
  Phép tách kết nối (p.6)
  Tính chất – Ví dụ
  Cho Q(MaHS,HoTen,DiemTB,MaLop,TenLop), F = {MaHSHoTen,DiemTB,MaLop,TenLop ;
  MaLopTenLop }
  Nhận xét : MaHS là khóa chính của Q và Q không đạt dạng chuẩn 3 (có phụ thuộc bắc cầu MaHSMaLopTenLop).
  Tách Q thành Q1(MaHS,HoTen,DiemTB,MaLop) và Q2(MaLop,TenLop) với X = {MaLop}
  Nhận xét : Q1, Q2 đều đạt dạng chuẩn BC
  Phép tách kết nối (p.7)
  Tính chất – Ứng dụng
  Để chuẩn hóa lược đồ quan hệ về dạng chuẩn BC, ta có thể thực hiện tách các lược đồ quan hệ chưa đạt BC thành các quan hệ đạt BC :
  Q(A1,A2,…,An) chưa đạt BC, có F={XY, …}
  Tách Q thành Q1 có Q1+ = Q+ - Y , Q2+ = XY
  Nếu Q1, Q2 chưa đạt BC, lại tiếp tục tách Q1,Q2 thành Q11, Q12,Q21,Q22 …
  Phép tách kết nối (p.8)
   
  Gửi ý kiến

  Hình ảnh thiết bị phòng thực hành Điện dân dụng và công nghiệp