TUYỂN SINH

THÔNG TIN TUYỂN SINH Thông tin tuyển sinh 2013

T.T ngoại ngữ Tin học

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tuyển sinh 2013

Tài Nguyên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • PHỦ CỦA TẬP PHỤ THUỘC HÀM

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: sưu tầm
  Người gửi: Võ Thị Kim Chi
  Ngày gửi: 09h:18' 16-07-2013
  Dung lượng: 74.0 KB
  Số lượt tải: 31
  Số lượt thích: 0 người
  THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ (Relational Database Designing)
  Phần V – PHỦ CỦA TẬP PHỤ THUỘC HÀM

  Một số định nghĩa
  Cho F, G là 2 tập phụ thuộc hàm,
  F và G gọi là tương đương nếu và chỉ nếu F+=G+
  Ký hiệu : F  G

  F gọi là phủ G nếu và chỉ nếu
  F+  G+
  2 tập Phụ thuộc hàm tương đương
  Thuật toán kiểm tra F  G
  Bước 1 : Tính F+, G+
  Bước 2 : Nếu F+ = G+, => F  G

  Thuật toán kiểm tra F  G
  Phủ tối thiểu (minimal cover) –Tập Phụ thuộc hàm không đầy đủ
  Cho lược đồ Q, tập PTH F, ZY  F.

  ZY gọi là có vế trái dư thừa hay Y phụ thuộc không đầy đủ vào Z hay ZY là phụ thuộc hàm không đầy đủ nếu và chỉ nếu :
  A  Z: F  (F {ZY})  {(Z-A)Y}
  Ngược lại, ZY gọi là phụ thuộc hàm đầy đủ hay không có vế trái dư thừa.
  F được gọi (tắt) là có vế trái không dư thừa, nếu F không chứa PTH có vế trái dư thừa.
  Phủ tối thiểu của 1 tập phụ thuộc hàm (p.1)
  Phụ thuộc hàm không đầy đủ - Ví dụ
  Cho Q(ABC), F={ABC, BC}
  Xét ABC :
  F’ = F – {ABC} = {BC}
  (AB-A)C = {BC}
  => F’ = (F – {ABC})  {(AB-A)C} = {BC}
  Tính (F’)+ , ta có (F’)+ = {ABC,BC}
  Tính F+ = F = {ABC, BC}
  => F+ = (F’)+
  => ABC là phụ thuộc hàm có vế trái dư thừa
  Phủ tối thiểu của 1 tập phụ thuộc hàm (p.2)
  Thuật toán loại khỏi F các PTH không đầy đủ
  Bước 1 : Tính F+
  Bước 2 : Duyệt tập F, với mọi d = XY F :
  Bước 2.1 : Duyệt các tập con X’ của X :
  Nếu X’Y  F+ : thay X = X’, lặp lại 2.1
  Phủ tối thiểu của 1 tập phụ thuộc hàm (p.3)
  Tập phụ thuộc hàm có vế phải 1 thuộc tính
  Định nghĩa : F được gọi là tập phụ thuộc hàm có vế phải 1 thuộc tính nếu và chỉ nếu mọi phụ thuộc hàm trong F đều có vế phải chỉ 1 thuộc tính.
  Ví dụ : F = {ABC,BC,ABD}, ta tách các phụ thuộc hàm trong F để F thỏa tiêu chuẩn là tập phụ thuộc hàm có vế phải 1 thuộc tính :
  F = {AB, AC, BC, ABD}
  Phủ tối thiểu của 1 tập phụ thuộc hàm (p.4)
  Tập phụ thuộc hàm không dư thừa
  Định nghĩa : F được gọi là tập phụ thuộc hàm không dư thừa 
  Không  F’  F, F’ F
  Ngược lại, F được gọi là tập phụ thuộc hàm dư thừa.
  Ví dụ : F = {ABC, BD, ABD}
  F dư thừa vì F  F’ = {ABC, BD}
  Phủ tối thiểu của 1 tập phụ thuộc hàm (p.5)
  Thuật toán loại khỏi F các PTH dư thừa
  Duyệt từng PTH XY thuộc F :
  Nếu (F-{XY}) |= XY thì F = F-{XY}

  Ví dụ : F = {ABC, BD, ABD}
  Xét ABC : {BD, ABD} không thể |= ABC
  Xét BD : {ABC, ABD} không thể |= BD
  Xét ABD : {ABC,BD} |= ABD vì :
  ABC => AB, do BD => AD => ABD
  Vậy ABD là dư thừa trong F, => F = {ABC,BD}
  Phủ tối thiểu của 1 tập phụ thuộc hàm (p.6)
  Tập PTH tối thiểu
  Định nghĩa : F được gọi là một tập PTH tối thiểu (hay F là 1 phủ tối thiểu) nếu và chỉ nếu F thỏa 3 điều kiện sau :
  F là tập PTH có vế trái không dư thừa.
  F là tập PTH có vế phải 1 thuộc tính.
  F là tập PTH không dư thừa.
  Phủ tối thiểu của 1 tập phụ thuộc hàm (p.7)
  Thuật toán tìm Phủ tối thiểu
  Bước 1 :
  Loại khỏi F các PTH có vế trái dư thừa.
  Bước 2 :
  Tách các PTH có vế phải nhiều hơn 1 thuộc tính thành các PTH có vế phải 1 thuộc tính.
  Bước 3 :
  Loại khỏi F các PTH dư thừa.
  Luôn tìm được ít nhất 1 PTH tối thiểu của 1 tập PTH bất kỳ.
  Có thể tìm được nhiều PTH tối thiểu của 1 tập PTH bất kỳ.
  Phủ tối thiểu của 1 tập phụ thuộc hàm (p.8)
  Thuật toán tìm PTT – Ví dụ
  Input : Q(ABCD), F = {ABCD, BC, CD}
  Output : Fm = PTT của F
  Bước 1 :
  ABCD là PTH không đầy đủ, vì A là dư thừa trong vế trái: BC, CD => BCD.
  => F = {BCD, BC, CD}
  Bước 2 :
  F = {BC, BD, BC, CD}
  Bước 3 :
  F = {BC, CD}
  Phủ tối thiểu của 1 tập phụ thuộc hàm (p.9)
  Khóa(Key) của lược đồ quan hệ
  Cho Q(A1,A2,…,An), tập PTH F, K là 1 tập con của Q+
  Định nghĩa : K là 1 siêu khóa của Q nếu
  KF+ = Q+
  Định nghĩa : K là 1 khóa của Q nếu
  KF+ = Q+
  Không tồn tại K’  K , K’F+ = Q+
  Khóa của lược đồ quan hệ (p.1)
  Thuật toán tìm khóa của LDQH
  Input : Lược đồ quan hệ Q, tập PTH F
  Output : K là 1 khóa của Q
  Bước 1 : gán K = Q+
  Bước 2 : Duyệt các thuộc tính A trong K,
  _ Tính K’+ với K’ = K-A
  _ Nếu K’+ = Q+, gán K = K’
   Khóa K tìm được có thể không là khóa duy nhất của Q
  Khóa của lược đồ quan hệ (p.2)
  Tính chất của khóa
  Ký hiệu :
  Tập nguồn (TN) : chứa tất cả các thuộc tính chỉ xuất hiện ở vế trái của các PTH trong F.
  Tập đích (TD) : chứa tất cả các thuộc tính chỉ xuất hiện ở vế phải của các PTH trong F.
  Tập trung gian (TG) = Q+ - TN – TD
  Tính chất : Nếu K là 1 khóa của Q, thì
  TN  K và TD  K = 
  Khóa của lược đồ quan hệ (p.3)
  Tính chất của khóa – Chứng minh
  Chứng minh TN  K :
  Giả sử TN không  K, => tồn tại 1 PTH XYF và X không  K và không tồn tại 1 PTH ZV F sao cho X  V
  Dựa trên thuật toán tìm bao đóng của tập thuộc tính K => X không xuất hiện trong Ki nào => XK+F => trái với giả thiết (K là khóa, nên XK+F)
  Khóa của lược đồ quan hệ (p.4)
  Tính chất của khóa – Chứng minh (t.t)
  Chứng minh TD  K =  :
  Giả sử TD  K   => A: A  TD  A  K
  A  TD => tồn tại 1 PTH XAF (1)
  AK => K+=(K-A)+A ;
  X K+X(K-A)+A ;
  AX vì XA không là PTH hiển nhiên (xem slide 4 chương 4) => X(K-A)+ => K-AX (2)
  (1) và (2) => K-AA => (K-A)+ = [(K-A)A]+=K+ => vô lý vì K là khóa.
  Khóa của lược đồ quan hệ (p.5)
  Thuật toán tìm tất cả các khóa
  Bước 1 : Tạo tập TN, TG
  Bước 2 : Nếu TG= => Q chỉ có 1 khóa K = TN, kết thúc thuật toán.
  Bước 3 : Tìm tất cả tập con Xi của TG, đặt Si=TNXi , tính Si+. Gọi L là tập tất cả các Si
  Bước 4 : Duyệt tập Si, nếu Si+<>Q+ thì bỏ Si khỏi L.
  Bước 5 : Với mọi Sk,Sl  L, nếu Sk Sl thì bỏ Sk khỏi L.
   Tập L còn lại chính là tập tất cả các khóa của Q.
  Khóa của lược đồ quan hệ (p.6)
   
  Gửi ý kiến

  Hình ảnh thiết bị phòng thực hành Điện dân dụng và công nghiệp